05 Ara 2008 @ 12:40 AM 

İstanbul Barosu 01.01.2010-30.06.2010 DÖNEMİ

AVUKAT-VEKİL EDEN ARASINDAKİ

EN AZ AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

A- SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI için asgari avukatlık ücretleri listesi

1

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

3.650,00 TL

 

2

Mirasçılık belgesinin alınması

1.730,00 TL

 

3

Tahliye Davası

4.050,00 TL

’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

4

İzale-i Şuyu Davası (paydaşlığın giderilmesi)

4.410 ,00 TL

‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’u

5

Vesayet ve Kayyım Davaları

3.360 ,00 TL

 

6

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

4.050,00 TL

 

7

Mirasçılık belgesinin iptali Davası

4.050,00 TL

 

8

Mirasta defter tutulması

4.150,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

9

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde

4.050,00 TL

’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
b) Davalı Vekilliğinde

3.360,00 TL

‘ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15′i

10

Delil tespit istemi davası

2.310,00 TL

 

11

Alacak davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

3.360,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

12

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) davası

1.650,00 TL

 
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI için asgari avukat ücretleri listesi

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme davası ve Kazai rüşt davaları

4.410,00 TL

 

2

Tenkis ve Mirasta iade Davası

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası

6.510,00 TL

 

5

Men’i müdahale davaları(Elatmanın önlenmesi davası) 5.350,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Tapu iptali ve Tapu Tescili Davaları

5.350,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

5.350,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

4.410,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Tespit Davası

4.410,00 TL

 

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar

5.350,00 TL

 

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin davalar

5.350,00 TL

 

15

Tenfiz ve Tanıma Davası

5.350,00 TL

 

16

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

4.410,00 TL

 

17

Tüketici mahkemeleri

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I
C- AİLE MAHKEMESİ DAVALARI için asgari avukat ücreti listesi

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılması davası

2.360,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat davası vb)

4.410,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları

 

 
a) Anlaşmalı boşanma davası

3.360,00 TL

 
b) Çekişmeli boşanma davası

5.350,00 TL

 
c) Çekişmeli VE maddi, manevi tazminat istemli boşanma davaları

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi davası, Nesep Tashihi ve Babalık Davaları

5.350,00 TL

 

5

Nafaka Davası

3.360,00 TL

 

6

Evlat Edinme Davası

4.410,00 TL

 

7

Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 1.730,00 TL  

8

Tenfiz Davası 4.410,00 TL  
D- İCRA İFLAS HUKUKU DAVALARI için asgari avukatlık ücretleri tarifeleri

1

Menfi tespit davası ve İstirdat Davaları

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Tetkik Mercii’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz davası, Şikayet vd)

3.360,00 TL

 

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

5.350,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhlalenin feshi davası

 

 

 

a)Taşınır mal ihaleleri için ihalenin iptali davaları

3.360,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

b)Taşınmaz mal ihaleleri için ihalenin feshi davası

6.720,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6

İcra Takipleri

 

 
a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

3.360,00 TL

Takip konusu alacağın % 10’u
b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

3.360,00 TL

 

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

3.360,00 TL

 
E- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI için en az avukat ücreti tarifesi

1

Delil Tespiti Davaları

2.310,00 TL

 

2

Tedbir Talepli Delil Davası

3.675,00 TL

 

3

Hükümsüzlük Davaları

5.350,00 TL

 

4

YİDK Karar İptal Davası

2.470,00 TL

 

5

Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası

5.350,00 TL

 

6

Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası

5.350,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR CEZA DAVALARI için en az avukatlık ücreti tarifeleri

1

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

 

 

 
a) Şikayet ve takibi

2.470,00 TL

 

 
b) Sanık Vekilliği

5.350,00 TL

 

 
  c) Müdahil Vekilliği

4.410,00 TL

 

 
G- İŞ MAHKEMESİ DAVALARI için enaz avukatlık ücretleri tarifesi

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

3.360,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

3.360,00 TL

 
H- İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ DAVALARI için asgari avukatlık ücretleri

1

İptal Davası

5.350,00 TL

 

2

Tam yargı Davası

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

5.350,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
I- CEZA MAHKEMELERİ DAVALARI için asgari avukatlık ücretleri listeleri

1

Ağır Ceza Mahkemesi davaları

 

 

a) Sanık Avukatlığı

8.925,00 TL

 

b) Müdahil Avukatlığı

6.720,00 TL

 

2

Asliye Ceza Mahkemesi davaları

 

 

a) Sanık Avukatlığı

5.350,00 TL

 

b) Müdahil Avukatlığı

4.410,00 TL

 

3

Sulh Ceza Mahkemesi davaları

3.360,00 TL

 

4

Askeri Ceza Mahkemesi davaları

 

 

a) Sanık Vekilliği

5.350,00 TL

 

b) Müdahil Vekilliği

4.410,00 TL

 

J- HUKUKİ DANIŞMA, DİLEKÇE YAZMA, SÖZLEŞME DÜZENLEME ve DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR için asgari avukat ücret tarifesi

1

Büroda sözlü danışma (ilk bir saat için) Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

660,00 TL 240,00 TL

 

2

Yazılı hukuki danışmanlık 1.320,00 TL  

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

1.320,00 TL

485,00 TL

 

4

Harcanan zamana göre yapılan Hukuki Yardımlar Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

660,00 TL

240,00 TL

 

5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme

1.320,00 TL

 

6

Dava dilekçesi, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

1.650,00 TL

 

7

Temyiz dilekçesi ve Karar düzeltme Dilekçeleri

1.650,00 TL

 

8

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb sözleşmeler

5.350,00 TL

 

9

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi

1.650,00 TL

 

10

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf hariç)

3.360,00 TL

 

11

Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeleri

5.350,00 TL

 

12

Hazırlık soruşturmasında bulunma

1.650,00 TL

 

13

Şirketlerde sürekli hukuki danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 
a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler için hukuk müşavirliği

3.360,00 TL

 
b) Kooperatifler için hukuki danışmanlıkba) 100′den az üyeli kooperatifbb) 100′den yukarı üyeli kooperatif

 

3.360,00 TL

4.410,00 TL

 
c) Anonim Şirketler için hukuki danışmanlık ca) 250.000 TL.den az sermayeli AŞ.avukatlığıcb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli AŞ. hukuk müşavirliği

 

4.410,00 TL

5.350,00 TL

 

14

Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı işlemleri

 

 
a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

3.350,00 TL

 
b) Kooperatif

4.410,00 TL

 
c) Anonim Şirket

5.350,00 TL

 

15

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 
a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

3.360,00 TL

 
b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

3.675,00 TL

 
c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

4.410,00 TL

 
d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

5.350,00 TL

 

16

Şirket Pay Devri

3.360,00 TL

 

17

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

7.400,00 TL

 

18

Sayıştay Davaları

7.400,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

3.360,00 TL

 

20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

 
a) AİHM – Duruşmalı dava için

16.800,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
b) AİHM. Duruşmasız davalar 12.750,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

21

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz işlemleri, ihtiyatı tedbir işlemleri, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

3.360,00 TL

 

 

 

 

 

 

(*) İstanbul Barosu en az avukatlık ücretlerine dair tarife Pazarbaşı Hukuk Bürosu ve Avukatları için de cari olup, listedeki ücretlerin altında kalmamak kaydı ile dava veya hukuki danışmanın niteliğine göre avukatlık ücretini takdir etme hakkını saklı tutar.

(**) Yukarıda listelenmiş bulunan avukatlık ücretlerine KDV dahil değildir.

Benzer Konular

Yazan: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
Tarih: 03 Şub 2010 @ 07:04 PM

EmailLink
Tags


 

Yorumlar » (0)

 
Yorum yaz

You must be logged in to post a comment.

Tags
Yorum bilgisi:
RSS Yorum
Alinti yap URI
Tema degistir...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,876
 • Comments » 2
Tema degistir...
 • VoidVoid « Default
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight

Anasayfa  Alt sayfa yok.