09 May 2017 @ 10:09 

Tekerrür kelimesinin anlamı yinelenme, tekrarlanma demektir. Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir.

İkinci defa suç işleyen, yani tekrar suç işleyen kişiye ise “mükerrir” denir. TCK madde 58. metninde düzenlenen suçta tekerrür kurumu bir güvenlik tedbiri niteliğinde olup tekerrüren suç işleyen kimseye güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar uygulanarak mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilir.

tekerrur-mukerrir-suc

tekerrur-mukerrir-suc

Ceza mahkemesi hakimi öncelikle sanığın mükerrir olup olmadığını re’sen (kendiliğinden) denetlemek zorundadır. Bu sebeple mahkemeler ve savcılıklar sanığın nüfus kaydı ve sabıka kaydını sorgulamak zorundadır. Yapılan sorgulamada sanığın mükerrir olduğu tespit edilir ise tekerrür hal, kararda belirtilerek sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanır.

Tekerrür hakkındaki mevzuat maddeleri:

Türk Ceza Kanunu  –  MADDE 58 –

(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
(7) Mahkumiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
(8) Mükerrirlerin mahkum olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

Mükerrirlere özgü infaz rejimi ne demektir ?

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddesi:
Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri (Yürürlük tarihi: 01-06-2005)

MADDE 108 – (1) Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,
b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,
c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,
İnfaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.
(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.
(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.
(4) Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.
(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

Sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli şartlar :

 • Daha önceki bir tarihte işlenmiş bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması gereklidir kuralı tekerrür için ön şart olup, beraat kararı alınan suçlar tekerrüre esas alınmaz. Tekerrür esas alınacak mahkumiyet kararı bir ceza mahkumiyeti kararı olmalıdır. Mahkumiyetin hapis cezası ya da adli para cezası olması arasında herhangi bir fark yoktur. Sanığın aldığı mahkumiyet eski TCK dönemine ait ise yine şartları taşıdığı takdirde tekerrüre esas alınır. Tekerrür oluşabilmesi için sanık tarafından alınan mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması şarttır. Mahkumiyet kararı kesinleşmeden kişinin ikinci suçu işlemesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanmaz. Birer gün arayla işlenen 6 suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması teknik olarak mümkün değildir. Bir suç işlenmeli, suçtan dolayı yapılan yargılama sonucunda ceza verilmeli, karar kesinleşmeli… Kesinleştiği tarihten sonra yeni bir suç işlenmelidir. Sanık hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararının infaz edilmiş olup olmaması ise önemli değildir.
 • Yeni bir suç işlenmesi:  Sanık Yeni bir suç işlemelidir. Yeni bir suç işlenmesi kavramı yalnızca tamamlanmış suçları değil teşebbüs aşamasında kalan suçları da kapsar.
 • Yasada belirtilen süreler içerisinde yeniden suç işlemek: Sanığın sonradan işlediği suçun tekerrür hükümlerine esas alınabilmesi için yasada belirtilen süreler içerisinde işlenmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu’na göre önceki suçtan 5 yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 YIL; beş yıl ve daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 3 YIL içinde yeni bir suç işlenirse kişi hakkında tekerrür hükümleri uygulanır. Önceki suç için tekerrür süresi belirlenirken uygulanacak kriter mahkemenin verdiği sonuç cezanın süresidir. Tekerrür süresinin başlangıç tarihi ise cezanın infaz edildiği tarihtir.

Tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağı haller

1- Önceki mahkumiyet kararının tekerrür sayılmayacağı durumlar :

 • Genel Af: Bu durumda mahkum hakkında verilen tüm cezalar bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Özel af halinde ise mahkumiyet hali ortadan kalkmadığından tekerrüre esas alınır.
 • Önceki mahkumiyet kararına konu olan fiilin suç olmaktan çıkarılması: Bu durumda cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
 • Şikayetten vazgeçme: Şikayet, bazı suçlarda dava şartı olduğundan bu tür suçlarda şikayetten vazgeçme durumlarında mahkumiyet şartı da gerçekleşmemiş sayılacağından tekerrüre konu olmaz. Fakat hükmün kesinleşmesinden sonraki bir zamanda şikayetten vazgeçme sonuç konusunda bir etki doğurmayacağından tekerrüre esas alınabilir.
 • Uzlaşma: Davanın sona ermesine neden olan bir uzlaşma durumu söz konusu olduğunda mahkumiyet gerçekleşmeyeğinden tekerrüre esas alınmaz.
 • Zamanaşımı hali: Dava zamanaşımı süresi dolduğu takdirde mahkeme  tarafından davanın düşürülmesine karar verileceğinden mahkumiyet şartı da oluşmaz ve dolayısıyla tekerrüre de esas alınmaz.
 • Ön ödeme: Sanığın işlediği suç ön ödemeye tabi bir suç ise ve sanık ön ödeme teklifini yerine getirirse hakkında kamu davası açılmaz. Hakkında dava açıldıktan sonra ön ödeme önerisini ifa ederse dava düşer. Ön ödeme koşullarının yerine getirilmesi halinde mahkumiyet koşulu da gerçekleşmemiş olacağından tekerrüre konu olmaz.
 • Cezanın ertelenmesi: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiyse ve denetim süresi içerisinde yeniden bir suç işlenmemişse ortada bir mahkumiyet kararı da bulunmayacağından önceki eylem tekerrüre esas alınamaz. Ancak ertelemeye rağmen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlendiği takdirde eski hüküm açıklanmış sayılacağından dolayı tekerrüre esas alınacaktır.

2 – Türk Ceza Kanunu gereğince istisnalar :

Aşağıdaki durumlar tekerrüre esas olmaz; 

 • Kabahatler
 • Yabancı mahkemelerde verilen hükümler: Yabancı mahkemeler tarafından verilen Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, parada ve kıymetli evrakta sahtecilik suçları hariç işlenen suçlar tekerrüre esas alınmaz.
 • Kasıtlı suçlar kasıtlı suçlara, taksirli suçlar taksirli suçlara tekerrür açısından esas olabilir: Başka bir ifade ile önceki suç kasıtlı bir suç ise sonraki suç da kasıtlı bir suç olmalı, önceki suç taksirli bir suç ise sonraki suç da taksirli bir suç olmalıdır.
 • Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlara tekerrür hükümleri uygulanmaz.
 • Yalnızca askeri suçlar ile askeri olmayan suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

İkinci tekerrür ne demektir?

Bir suçu ikinci defadan daha fazla işleme durumudur. Sanık hakkında ikinci suçu işledikten sonra tekerrür hükümleri uygulandıktan sonra sanık yeniden bir suç işlerse bu duruma “ikinci tekerrür” denilir. Doğal olarak bu suç ikinci suçun infazından itibaren tekerrür süresi içinde işlenmelidir. İkinci tekerrür halinde artık hükümlü hakkında şartlı salıverme hükümleri uygulanamayacaktır.

Tekerrürün Sonuçları :

Mükerrir suç halinde;

 1. Yeni suça ilişkin yasa maddesinde seçimlik olarak hapis cezası veya adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
 2. Sanığa mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanır; Tekerrür halinde, işlenen suçtan dolayı mahkum olan kimsenin şartlı salıverilme süresi, ilk kez suç işleyenlere oranla daha uzundur.
 3. Mükerrirlik halinde cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanması zorunludur. Denetimli serbestlik süresi, cezanın infazından sonra başlamak üzere 1 yıldan az olamaz. Hakim mahkeme kararında sanığın mükerrir olduğunu ve sanık hakkında denetimli serbestlik önlemleri uygulanacağını belirtmek zorundadır.

Ayrıca bakınız :  Mükerrer suç nedir nasıl olur ?


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Tekerrür nedir? konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/tekerrur-nedir/
Bugün: 22-May-2024 18:38:07
Dünya saati: 22-05-24 15:38:07
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 09/05/2017Salı

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.