01 Oca 2018 @ 6:06 

 İŞ HUKUKU DAVALARINDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU

İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun  ile iş hukuku ihtilaflarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir (madde 3).  1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunda sayılan davalar bakımından arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiş olup, arabulucuya başvurmadan açılan davalarda, dava şartı eksikliği HMK madde 115 gereğince davanın usulden reddedilmesine neden olur.

Kanunun 3.maddesinde hangi davalar için arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu belirlenmiştir; Bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Davacı, arabuluculuk sonucunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Davacının bu zorunluluğa uymadan arabuluculuğun sonuçsuz kaldığına dair belgeyi dava dilekçesine eklememesi halinde hakim  belgenin bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulmasına ve sunulmaması halinde davanın usulden reddedileceğine ilişkin ihtarı içeren davetiye gönderir. İhtar gereklerinin yerine getirilmemesi halinde dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ  edilmeksizin dava usulden reddedilir.

Arabulucuya müracaat edilmeden dava açıldığının anlaşılması halinde hakim başka herhangi bir işlem yapmaksızın dava şartı yokluğu nedeniyle davanın her aşamasında re’sen (kendiliğinden) davanın usulden reddine karar verebilir. Dava şartı noksanlığı sebebiyle davanın usulden reddi halinde, kesinleşen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde taraflar arabulucuya başvurabilir.

ise-iade-davasi

İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİ İÇİNDE ARABULUCUYA BAŞVURU

İş Kanunu m.20 uyarınca iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasıyla bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine işe iade talebiyle dava açabilmektedir. Kanundaki ilgili hüküm uyarınca işçi artık bu bir aylık süre içinde öncelikle arabulucuya başvuracak, arabulucu huzurunda anlaşmaya varılamaması halinde ise son tutanağın düzenlenme tarihinden itibaren iki hafta içinde iş mahkemelerinde dava açacaktır.

Kanunun 3. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuk şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Arabulucuya nasıl başvurulur?

Arabuluculuk başvurusu karşı tarafın yerleşim yerinin veya işin görüldüğü yerin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır, karşı tarafın birden fazla olması halinde ise bunlardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna başvurulur. Arabuluculuk bürosu bulunmaması halinde başvuru Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

Arabulucu nasıl tayin edilir, taraflar arabulucu seçimi konusunda anlaşamazlarsa nasıl arabulucu atanır?

Görev yapacak arabulucu, arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular arasından ve gönderilen liste içinden taraflarca seçilir. Tarafların arabulucu üzerinde anlaşamamaları halinde görevlendirme arabuluculuk bürosu tarafından yapılır.

Arabulucu ne yapar, görevi nedir, toplantı nasıl yapılır?

Arabulucu tarafları görevlendirildiği konusunda bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Taraflar arabuluculuk görüşmelerine kendileri katılabilecekleri gibi yasal temsilcileri veya avukatları aracılığıyla da katılabilir ve tüm bunlara ek olarak işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı görüşmelere işvereni temsilen katılabilir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde ise işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, tarafların anlaşabilmeleri için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirdiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır, bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta süreyle uzatılabilir.

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından itibaren son tutanağın hazırlanması tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süreleri durur, hak düşürücü süreler ise işlemez.

Arabulucu huzurunda anlaşılamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemelerinde dava açılabilir.

İş davalarında arabuluculuk ücreti ne kadar ?

Tarafların arabuluculuk hizmeti sonunda anlaşmaları halinde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan arabuluculuk görüşmelerinde tarafların anlaşması halinde, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

Taraflara arabuluculuk faaliyetinin sonunda ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Hazineden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Arabuluculuk ücretinin karşılanması için adli yardım başvurusu yapılabilir, bunun için arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk hakiminin kararı gerekmektedir. Bu konuda HMK m.334-340 arasında yer alan adli yardım hükümleri kıyasen uygulanır.

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, niteliği uygun düştüğü takdirde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulama imkanı bulur. Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

İş davalarında arabuluculuk zorunluluğu konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/is-davalarinda-arabuluculuk-zorunlulugu/
Bugün: 05-Dec-2021 16:59:52
Dünya saati: 05-12-21 13:59:52
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Pazartesi


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.