05 Ara 2008 @ 0:40 

AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukatlık ücretleri listesi İstanbul Barosu asgari tarifesi baz alınarak hazırlanmıştır.

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ

AVUKAT – VEKİL EDEN ARASINDAKİ

EN AZ AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ

 

A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.600,00 TL
2 Mirasçılık belgesinin alınması 2.400,00 TL
3 Tahliye Davası 5.700,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
4 Huk (paydaşlığın giderilmesi) Davası 5.700,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
5 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.600,00 TL
6 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 5.200,00 TL
7 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 5.200,00 TL
8 Mirasta defter tutulması 5.200,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
9 Kira Tespiti ve Kira BedelininArttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde
5.200,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
b) Davalı Vekilliğinde 4.600,00 TL ‘ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil tespit istemi 2.900,00 TL
11 Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 4.600,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 2.400,00 TL

 

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları 5.700,00 TL
2 Tenkis ve Mirasta iade Davası 7.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 8.400,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Vasiyetnamenin iptali Davası 8.400,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
5 Men’i müdahale (Elatmanınönlenmesi) Davası            6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
6 Tapu iptali ve Tescili Davaları 6.800,00 TL ’den olmamak üzere dava değerinin %15’i
7 Şuf’a Davası 6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8 Geçit Hakkı Davası 6.800,00 TL
9 Ecrimisil Davası 5.700,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10 Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 5.700,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
11 Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası 6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Tespit Davası 5.700,00 TL
13 Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava 8.400,00 TL
14 Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 6.800,00 TL
15 Tenfiz ve Tanıma Davaları 6.800,00 TL
16 Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 6.800,00 TL

 

C-    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Evlenmeye izin, İddetmüddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 3.500,00 TL
2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) 5.700,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
3 Boşanma Davaları
a) Anlaşmalı 4.600,00 TL
b) Çekişmeli 6.800,00 TL
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 6.800,00 TL
5 Nafaka Davası 4.300,00 TL
6 Evlat Edinme Davası 5.700,00 TL
7 Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar            2.400,00 TL
8 Tenfiz Davası            5.700,00 TL

 

D-    TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Tüketici Mahkemeleri 5.700,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Tüketici Hakem Heyetleri 1.800,00 TL

 

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Menfi tespit ve İstirdat Davaları 6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 İstihkak Davaları 6.800,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3 İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
a) Duruşmalı 4.300,00 TL
b) Duruşmasız 2.600,00 TL
c) İcra Ceza 2.600,00 TL
4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları 6.800,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 İhlalenin feshi davası
 

 

a)Taşınabilir mal ihaleleri 4.600,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
b)Taşınmaz mal ihaleleri

 

8.400,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra Takipleri
a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 4.600,00 TL ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 4.600,00 TL
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 4.600,00 TL

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER için en az Avukatlık Ücretleri:
1 Delil Tespiti Davası 2.900,00 TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 3.500,00 TL
3  Hükümsüzlük Davası 6.800,00 TL
4 YİDK Karar İptal Davası 3.500,00 TL
5 Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası 6.800,00 TL
6 Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası 6.900,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

G– FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER için en az Avukatlık Ücretleri
1 Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
a) Şikayet ve takibi 3.500,00 TL
b) Sanık Vekilliği 6.800,00 TL
c) Müdahil Vekilliği 5.700,00 TL

 

 

H– İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 4.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 4.300,00 TL

 

I- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 İptal Davası
a) Duruşmalı 7.300,00 TL
b) Duruşmasız 6.000,00 TL
2 Tam yargı Davası
a) Duruşmalı 7.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
b) Duruşmasız 6.000,00 TL
3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
a) Duruşmalı 7.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
b) Duruşmasız 6.000,00 TL
4 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar
a) Bölge İdare Mahkemesinde 3.500,00 TL
b) Danıştay’da 5.800,00 TL
5 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar
a) Duruşmalı 8.300,00 TL
b) Duruşmasız 7.200,00 TL
6 Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar
a) Duruşmalı 7.900,00 TL
b) Duruşmasız 6.500,00 TL

 

J– CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR için en az Avukatlık Ücretleri
1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
a) Sanık Müdafiliği 11.200,00 TL
b) Mağdur/Katılan Vekilliği 8.400,00 TL
2 Asliye Ceza Mahkemesi
a) Sanık Müdafiliği 7.900,00 TL
b) Mağdur/Katılan Vekilliği 5.700,00 TL
3 Sulh Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği 5.600,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği 3.600,00 TL
4  Çocuk Mahkemesi
 a) SSÇ Müdafiliği        5.500,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği 3.500,00 TL
5  Askeri Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği 7.900,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği 5.700,00 TL
6  Disiplin Mahkemesi 5.100,00 TL

 

K-  HUKUKİ DANIŞMA ÜCRETİ, DİLEKÇE ÜCRETİ, SÖZLEŞME DÜZENLEME ÜCRETİ ve DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR için asgari Avukatlık ücreti tarifesi.
              1 Büroda sözlü danışma
(ilk bir saat için)Bir saati aşan her saat için
900,00 TL
500,00 TL
               2 Yazılı danışma        1.750,00 TL
 

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her saat için

1.750,00 TL
950,00 TL
           4 İdari Mercilerde Vekillik        2.100,00 TL
           5 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 1.800,00 TL
6 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri 1.800,00 TL
7 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler 2.400,00 TL
              8 Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 2.900,00 TL
              9 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler 6.800,00 TL
       10 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi 2.900,00 TL
            11 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) 5.200,00 TL
        12 Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler 8.400,00 TL
          13 Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik 2.900,00 TL
       14 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)
a) Adi, Kollektif, Komandit, LimitedŞirketler 4.600,00 TL
b) Kooperatif

ba) 100’den az üyeli

bb) 100’den yukarı üyeli

 

4.600,00 TL

5.700,00 TL

c) Anonim Şirket

ca) 250.000 TL.den az sermayeli

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

 

5.700,00 TL

6.800,00 TL

          15 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) 3.500,00 TL
          16 Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
a) Adi, Kollektif, Komandit, LimitedŞirketler 4.600,00 TL
b) Kooperatif 5.700,00 TL
c) Anonim Şirket 6.800,00 TL
          17 Şirket Genel Kurul İşlemleri
a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş. 4.600,00 TL
b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş . 5.700,00 TL
c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop. 6.800,00 TL
d) Ortak sayısı 50’den fazla koop. 7.900,00 TL
        18 Şirket Pay Devri 4.600,00 TL
        19 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 11.200,00 TL
         20 Sayıştay Davaları 11.200,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
       21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 4.600,00 TL
       22 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği 3.100,00 TL ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
       23 Anayasa Mahkemesi
a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 17.200,00 TL
b) Bireysel Başvuru
    Duruşmalı işlerde 8.400,00 TL
    Duruşmasız İşlerde 5.700,00 TL
        24 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

a) Duruşmalı 22.300,00 TL
b) Duruşmasız 15.600,00 TL
        25 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinaimülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 4.600,00 TL

 

 

 

 

(*) İstanbul Barosu en az avukatlık ücretlerine dair tarife Pazarbaşı Hukuk Bürosu ve Avukatları için de cari olup, listedeki ücretlerin altında kalmamak kaydı ile dava veya hukuki danışmanın niteliğine göre avukatlık ücreti takdir etme hakkını saklı tutar.

(**) Yukarıda listelenmiş bulunan avukatlık ücretlerine KDV dahil değildir.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Avukatlık Ücretleri konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/avukatlik-ucretleri/
Bugün: 25-Oct-2021 08:11:09
Dünya saati: 25-10-21 05:11:09
Yazının yazıldığı tarih ve gün : Cuma

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 
Yorum yaz

You must be logged in to post a comment.


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.