30 Tem 2010 @ 16:03 

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla 750 Vergi Denetmen Yardımcısı alınacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; 5000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II – SINAV TARİHİ VE YERİ
– Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Eylül 2010 (Cumartesi) tarihinde saat:10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSS 49 bölümünden 73 ve üzeri puan almış olmak.
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
– Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
– Giriş sınavına üç defadan fazla katılmamış olmak.
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.
IV – SINAV BAŞVURUSU
– Başvurular, 16 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp 27 Ağustos 2010 tarihinde sona erecektir.
– Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.
– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 27 Ağustos 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.


V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş Sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler).
c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
VI – DEĞERLENDİRME
– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
– Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.
– Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
– Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konularak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesap hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü ve saati Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacak, ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
VIII – DİĞER HUSUSLAR
– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
– Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
– Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurması gerekmektedir.
– İlan olunur.

Benzer Haberler :

 • Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

 • SGK müfettiş yardımcısı alım ilanı

 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Yasa

Not: Bu hukuk haberi sitemize ait olmayıp, otomatik olarak sağlanan bu içerik için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu nedenle habere ait Kaynak bağlantı adresi için : Haber Hukuk


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı İanı konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/gelir-idaresi-baskanligi-vergi-denetmen-yardimciligi-iani/
Bugün: 27-Sep-2022 13:55:08
Dünya saati: 27-09-22 10:55:08
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 30/07/2010Cuma
Yazar: Pazarbaşı Hukuk Bürosu
Değişiklik: 30 Tem 2010 @ 16:03

EmailPermalink
Etiketler


 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.