24 Kas 2014 @ 1:57 

Önalım hakkı nedir?

Şufa hakkı da denilen önalım hakkı bir gayrimenkul hissesini öncelikle satın alma hakkı demek olup, 4712 sayılı Türk Medeni kanununa (MK) göre 2 tür önalım hakkı mevcuttur.

 

Önalım hakkı ve şufa davaları

Şufa hakkının çeşitleri;

1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Bu tip şuf’a hakkı sözleşme taraflarının anlaşmasıyla doğar. Önalım hakkı Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen şartlara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte şartlar belirtilmemişse gayrimenkulün üçüncü şahısa satışındaki şartlar esas alınır (Medeni Kanun 735/1 madde).

Önalım hakkı şerhinin etkisi her halde, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer (MK. madde 735/3).

Kanuni önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeç­meye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hak­kında da uygulanır (MK. madde 735/4).

2. Kanuni Önalım Hakkı (Yasal Şuf’a Hakkı)

Yasa’dan doğan bir hak olup, MK 732.maddesi gereğince;

Hisseli gayrimenkulde bir hissedarın taşınmaz üzerindeki payının tamamını ya da bir bölümünü üçüncü kişiye satması durumunda, diğer hissedarlar önalım hakkını kullanabilirler.

Ancak, Cebri artırmayla satışlarda şufa hakkının kullanılması mümkün değildir. (MK. madde 733/1).

Şufa hakkından feragat etmenin resmi şekilde yapıl­ması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gereklidir. Belirli bir satışta şufa hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabi olup, satıştan önce ya da sonra yapılabilir  (MK. madde 733/2).

Yapılan satış, yeni alan veya satan tarafından diğer hissedarlara NOTER aracılığı ile ihbar edilir. (MK. madde 733/3).

 

ÖNALIM DAVALARI :

Önalım hakkının kullanılması süresi ve önalım davasında süre ne kadardır?

Şufa hakkı, satış işleminin hak sahibine bildirme tarihinden itibaren 3 AY ve her halde satış işleminin üzerinden 2 YIL geçmekle düşer (MK. madde 733/4). Bu 2 yıllık süre zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süredir. Bu süreden sonra önalım davası açılması mümkün olmayıp, en geç iki yılda açılmalıdır.

Hangi durumlarda şufa davası açılır ve Şufa davası hangi gayrimenkullerde olur?

Önalım davaları sadece paylı taşınmazlar için açılabilir. Taşınır (menkul) mallar için şufa davası açılamayacağı gibi gayrimenkulün hisseli olması aranan koşuldur.

HUSUMET : Önalım davasını kimler açabilir, Şufa davasının tarafları :

Davayı Paydaş ya da paydaşlar açabilir (MK. madde 732).  Davanın açılması için davacının hissedar olması şarttır.

Davada Husumet, gayrimenkulün hissesini satın alana yöneltilir. Bu nedenle yeni satın alan paydaş davalı olarak gösterilir. (MK. madde 734/1).

Önalım davası hangi mahkemede açılır?

Şufa davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince; Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (HMK. madde 12).

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

MADDE 12- (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Şufa davasının şartları nelerdir ve Önalım davasının yargılaması nasıl yapılır?

Mahkeme öncelikle, davanın süresinde açılıp açılmadığını ince­ler. Dava süresi içerisinde açılmamışsa, hakim davayı reddeder. Hakdüşüren süre içerisinde açıldıysa mahkeme tarafından taşınmazın tapu kayıtlan getirtilir. Davacı ve davalı taraf tanıkları dinlenir.

Davacı (Şufa hakkı sahibi), adına hissenin tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ve alıcıya düşen tapu masrafları, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde ve mahkemenin belirlediği yere nakden yatırılmalıdır. (MK. madde 734/11).

Pazarbaşı Hukuk Bürosu avukatları olarak; paylı taşınmaza konu önalım davaları için ön araştırma yaparak, dava koşullarının oluşup oluşmadığını inceledikten sonra konunun uzmanı avukat tarafından davanın takibi hizmetini verdiği gibi henüz yeni satın alınan hisseli gayrimenkullerde önalım hakkı sahiplerine gönderilmesi zorunlu Noter ihbarnamesi dilekçesini hazırlamaktayız.


Yazıda katkısı bulunan avukatlar:
Av.Feyz Pazarbaşı
Av.Mehmet Sait Pazarbaşı
Av.Fatoş Berna Pazarbaşı Dilan

Önalım Hakkı konusunda uzman avukat ile iletişim talebinde bulunarak hukuki danışma için Randevu - Adres - Telefonlar bağlantısını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
https://www.pazarbasi.av.tr/onalim-hakki/
Bugün: 14-Apr-2024 23:10:57
Dünya saati: 14-04-24 20:10:57
Yazının yazıldığı tarih ve gün : 24/11/2014Pazartesi

Son arananlar: 

Yorumlar » (Yok)

 

Yorum yapma kapalı!


 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 9,831
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight « Default

Anasayfa  No Child Pages.

Avukatlar  No Child Pages.

Hukuksal Kavramlar  No Child Pages.